Poecilotheria fasciata (Latreille, 1804) (female)
Sri Lanka